Q-SOURCE Logo

Q-SOURCE FMEA - Modernt, Smart, Produktivt

Flöde

Q-SOURCE FMEA handlar om att undvika fel. Ju viktigare det är att undvika fel i verksamheten, desto mer nytta gör Q-SOURCE FMEA. Undvikande av "rätt" fel kan vara ovärderligt för verksamhetens konkurrenskraft, säkerhet och prestation. Samtidigt vet de flesta som arbetat med riskanalys, att det kan vara en utmanande uppgift. Med Q-SOURCE FMEA bibehålls fokus på målet, metoden blir enhetlig och avtrycket i verksamheten blir det centrala. Modern uppbyggnad förenklar arbetet och smarta funktioner gör det enkelt att kombinera generiskt med produktspecifikt. Q-SOURCE FMEA kan knyta ihop hela kedjan från krav till operativa kontrollinstruktioner, via länkade risker och åtärder. Allt med minimal administration och utan dokumenthanterande. Unik funtionalitet gör det möjligt att direkt från riskanalysen generera tex styrplaner, testplaner och operativa kontrollinstruktioner. Q-SOURCE FMEA sover aldrig, utan bevakar och påminner automatiskt om öppna åtgärder som bör slutföras.

Flöde Q-SOURCE FMEA har fokus på avtrycket i verksamheten. Verktyget har utvecklats för att bidra till en produktiv kvalitetssäkring, där riskanalys används som grundläggande metod. Tonvikt är lagd på att omvandla slutsatserna från riskanalysen till kvalitetssäkrande åtgärder och styrmedel som är operativt användbara. Fokuset på resultat och output leder och förenklar analysarbetet genom ett stadigvarande sikte på målet - kvalitetsavtrycket i verksamheten.
Verktygets filosofi är enkel: Riskanalysarbetet skall generera produktiv kvalitetsstyrning, med så få och enkla handgrepp som möjligt.

Q-SOURCE FMEA är ett enkelt men komplett verktyg. Konfigurerbar riskanalys. Integrerad åtgärdshantering. Integrerad styrplan. Automatiskt genererade underlag för tex utvärdering/testning/kvalitetsstyrning. Stöd för återmatning/spårning av kvalitetsutfall. Inriktningen på enkelhet och resultat gör verktyget användbart i de flesta tillämpningar; utveckling av en produkt eller process, löpande tillverkning, utvärdering & testning, kritisk drift, förebyggande av skaderisker, förbättrande av arbetsmiljö eller styrning av miljöpåverkan. Ingen specialistroll krävs för att hantera verktyget som användare.

Q-SOURCE FMEA följer en standardiserad metod för riskanalys. Verktyget följer den standardiserade metod som finns publicerad av bla AIAG och VDA. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), på svenska ungefär feltillståndsanalys, är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Q-SOURCE FMEA är inriktat på att "göra verkstad". Att få ut så mycket som möjligt operativt av det arbete som läggs ner. Att stötta med en röd tråd. Att samla kunskapen och standardisera. Att förenkla, hålla ordning och fokusera på resultatet. Att reducera antalet nödvändiga handgrepp. Att påminna automatiskt. Att återanvända generella delar. Att bara behöva skriva en sak en gång, på ett ställe. Att slippa hantera utgåvor. Att alltid arbeta med det senaste. Att enkelt generera olika rapporter. Att från analysen automatiskt kunna skapa checklistor och underlag för utvärdering, testning och styrning. Att dela med sig under kontrollerade former. Att skapa en central för samlad kunskap och gjorda erfarenheter ("lessons learned"). Produktiv riskanalys helt enkelt.

Q-Source FMEA är All Inklusive. Ingen installation. Inget underhåll. Alltid senaste versionen. Inget strul. Säkert. Kundseparerad driftsmiljö. Kräver endast webbläsare och internetanslutning. Underhåll, backup och support ingår i tjänsten. Mycket konkurrenskraftig prissättning.

Funktionsöversikt

Funktioner

Riskanalys. Kravhantering. Riskanalys, poängsättning och rankning enligt FMEA metoden. Rankningstabeller. Utgå från feltillståndsnivå eller orsaksnivå. Revisionshistorik. Uppföljning topprisker, S/O/D/RPN-filter, grafisk översikt.
Åtgärdshantering. Åtgärder definieras med ansvarig och deadline. Progress följs och noteras. Prognos på riskreduktion. E-post notifiering och påminnelser. Historik på riskutveckling. Uppföljning åtgärdsstatus.
Kvalitetsstyrning projektfas. Definition av tex utredning/analys, testfall, verifieringsfall och valideringsfall. Automatisk generering av motsvarande plan & rapport, såsom utredningsplan, verifieringsplan och valideringsplan.
Kvalitetsstyrning löpande verksamhet. Definition av tex tillverkningskontroller, -styrmedel, uppmätning, provning, underhåll. Automatisk generering av motsvarande plan & rapport, såsom kontroll/styrplan, uppmätningsschema, provschema, underhållsplan.
Strukturering och återanvändning. Generella riskanalyser med specifika dedicerade delar. Obegränsad gruppering av riskanalyser. Mallar och Master. Koppla risker. Länka krav. Dela riskanalyser inom grupp/koncern.
Rapportgenerering. Inbyggd rapportgenerator. Flera standardformat. Styrplan/Kontrollplan. Checklistebaserad plan och -rapport. Kontrollkort. Signeringslistegenerator. Samtliga rapporter på enskild FMEA-nivå och grupperad nivå. Skärmvy, PDF, MS-Word/MS-Excel kompatibelt.
Ägarskap och Användbarhet. Personkonton med rättighetshantering. Personligt FMEA-ägarskap. Min sida. Medförfattarhantering. Ändringsprenumerationer. Dubbelt språkstöd. Tidzoner.


Riskanalys

Riskanalys

Q-SOURCE FMEA följer den standardiserade metoden att utföra riskanalys, definierad enligt FMEA-metoden. Verktyget har en okomplicerat arbetsyta och ett antal funktioner för att undvika dubbelarbete. Arbetsytan är helt fristående från olika rapportformat, vilket bibehåller fokus på riskanalysen och målet; operativ kvalitetsstyrning.
Läs mer »

Verktyget stödjer alla sorters riskanalys genom konfigurerbara FMEA-typer, tex SySFMEA, DFMEA, PFMEA, MFMEA och EFMEA. Varje FMEA-typ kan ställas in för att arbeta med feltillstånd eller felorsak som bas, beroende på tillämpning och önskad inriktning. Varje FMEA-typ även ställas in för att automatiskt sätta flaggor på risker som uppnår vissa poängvillkor (tex sätta SC/CC utifrån allvarlighet).

Varje riskanalys byggs upp med kapitel för struktur och överblick. Orsaksdefinitionen har utökat stöd med 5-varför. Revisionsloggen skapar och spara automatiskt ögonblicksbilder av FMEA och Styrplan.

Frasbibliotek standardiserar vanligt förekommande lydelser. Grafisk snabböversikt direkt från arbetsytan visar risknivåer, "heat-map", status på åtgärder och överblick av styrmedel/kontroller.

Stöd för krav gör det möjligt att följa hur kraven hanteras och styrs riskmässigt. Risker som hänvisar utanför sin egen riskanalys kan kopplas. Flaggor kan sättas på samtliga element för att tex belysa speciella egenskaper eller markera en risk som orsak till kundreturer.


Åtgärdshantering

Åtgärdshantering

När en risk är för hög, är en god reaktion att initiera en riskreducerande ågärd. Q-SOURCE FMEA innehåller ett enkelt och komplett stöd för åtgärdshantering, helt integrerad i riskanalysen.
Läs mer »

Varje åtgärd definieras med titel, beskrivning, ansvarig person och tidsfrist. Verktyget notifierar med e-post och kontrollerar varje dag för påminnelse. Speciellt viktiga åtgärder kan flaggas.

Varje åtgärd kan bära en genomförandelogg och åtgärdernas effekt på risknivån (uppdaterad RPN) underhålls löpande med historik. Åtgärdens prognosticerade effekt på risken stöds, och flera åtgärders samlade effekt ges gemensam prognos.


Kvalitetstyrning projektfas

Kvalitetstyrning projektfas

Q-SOURCE FMEA har ett helt integrerat stöd för att definiera kontroller och styrmedel. Under projektfas kan detta användas till att bygga upp olika planer för verifiering och validering. Exempel kan vara granskningar, utfallsprovning, uppmätningar, produktvalidering, miljötester.
Läs mer »

Definitionen av kontroll/styrmedel är kopplad till FMEA-typen, vilket ger en logisk och relevant uppsättning. Tex kan en Design-FMEA skapa planen för en produktprovning, medans en Miljö-FMEA kan skapa en granskningsplan för miljöfarliga substanser.

Testfall och kontroller byggs upp under riskanalysen som ett naturlig moment, när risken skall förhindras att bli verklighet. Plan- och rapportmall skapas sedan automatisk och den teoretiska instasen överförs till ett praktiskt körschema för kvalitetsstyrning.

Innehållet i planerna har alltid sitt ursprung i riskanalysen, något som ger väl underbyggda planer. Uppkomna avvikelser & lärdomar matas tillbaka via riskanalysen och förbättrar i samma moment den operativa kvalitetsstyrningen.


Kvalitetstyrning löpande verksamhet

Förbyggande av fel

Q-SOURCE FMEA använder ett helt integrerat stöd för att definiera kontroller och styrmedel. Från dessa genereras operativa styrplaner, färdiga att använda i löpande verksamhet. Dessa benämns kontrollkort, och skapar länken mellan riskanalysen och den operativa kvalitetsstyrningen.
Läs mer »

Kontrollkortet och har även en tvilling i en motsvarande signeringslista, som även den genereras färdig att tas i operativt bruk.

I praktiken innebär detta att en färdig kontrollinstruktion med tillhörande signeringslista automatisk kan genereras från riskanalysen, färdiga att kvalitetsstyra ett arbetsmoment, en tillverkningsprocess, ett produkttest, en driftövervakning eller annan operation där kvalitetskraven kräver genomarbetad kvalitetsstyrning.

Eventuella avvikelser och uppstådda kvalitetsbrister matas tillbaka till riskanalysen där utveckling av kontroller/styrmedel görs i samma moment. Ut kommer ständigt förbättrad operativ kvalitetsstyrning genom uppdaterade kontrollkort och signeringlistor.


Strukturering och återanvänding

Strukturering

Q-SOURCE FMEA har genomgripande stöd för att skapa en effektiv och återanvändbar struktur av riskanalyser. Grunden är den enskilda riskanalysen. Den bildar en modul som kan ingå i obegränsat antal överordnade grupper. Varje modul - riskanalys - kan göras generisk, och kan också innehålla specifika delar.
Läs mer »

Denna struktur eliminerar i många fall helt behovet av olika utgåvor, dubletter och kopior. Istället grupperas generiska riskanalyser och på den grupperade nivån adderas sedan de risker som är specifika.

Ett exempel är en tillverkningslina som producerar olika produkter. Vissa av processerna i linan nyttjas av alla produkter. Vissa andra processer nyttjas av några produkter. Vissa processer delas men har produktspecifika tillägg. Vissa processer är helt knutna till en enskild produkt. I verktyget kan riskanalyserna modulariseras så att en process bara finns representerade som en riskanalys, och de olika produkterna skapas genom gruppering. I tillägg till de generiska riskerna "tänds och släcks" de produktspecifika riskerna. Resultatet blir produktspecifika riskanalyser, byggda från generiska riskanalyser.

För ytterligare återanvändning och strukturstöd finns mallar och möjlighet att skapa "master"-riskanalyser. För arbete mellan olika enheter inom samma organisation, kan riskanalyser delas och kopieras med rättighetshantering. För större organisationer kan en "master-site" upprättas, från vilken organisationsgemensamma riskanalyser kan hanteras och spridas.

Verktygets stöd för strukturering ger minimalt antal riskanalyser att underhålla, reducerad eller helt eliminerad risk för okontrollerade eller ej aktuella utgåvor, ett tydligt ägarskap och en effektiv hantering. Arbetet med att kvalitetsförbättra genom riskhantering blir fokuserat på kvalitetsförbättring - och inte administration av riskanalyser.


Rapportgenerering

Rapporter

Q-SOURCE FMEA har en okomplicerad och kraftfull rapportgenerator för utskrift av en mängd olika rapporter. Samtliga rapporter kan skapas på såväl modulnivå (enskild riskanalys) som på grupperad nivå. Formaten som stöds är PDF, MS-Word, MS-Excel och snabbutskrift på skärm.
Läs mer »

FMEA-relaterade rapporter omfattar en standard FMEA-rapport, AIAG FMEA rapport kompatibel med ISOTS16949/ISO9000/VDA/mfl, krav-relaterasd FMEA rapport samt en rapport för att visa risker som länkats till varandra. Kontroll/Styrmedels-relaterade rapporter omfattar en standard styr-/kontrollplan, en formell styr-/kontrollplan - kompatibel med bla ISOTS16949/ISO9000 samt en APQP styr-/kontrollplan - kompatibel även med VDA.

Operativa kvalitetsstyrande rapporter omfattar en checklisteformatterad plan och rapport (verifiering/validering/mm), kontrollkort för operativ kvalitetsstyrning och en signeringslistegenerator.

Uppföljnings-relaterade rapporter omfattar en statusrapport (10-topp, högriskare, åtgärdsstatus, ej poängbedömda, revionslogg, riskprofil) samt en riskvärmekarta som pekar ut riskkoncentrationer.

Övriga rapporter omfattar utsökning av S/O/D/RPN, speciellt flaggade risker, riskhistorik och risktrend. Underlaget till risktrenden skapas genom automatiska månatliga arkiveringar av samtliga risknivåer.


Ägarskap och Användbarhet

Ägarskap

Q-SOURCE FMEA har personligt login med lösenord och Min Sida för en personlig sammanställning av mina riskanalyser, mina grupper, mina krav och mina åtgärder. I tillägg till det personliga ägarskapet finns rättighetshanterat medförfattarskap för både modul och grupp. Rollhanteringen omfattar sysAdmin, ägare, medförfattare och gäst.
Läs mer »

Verktyget har dubbelt språkstöd, med angivet primärspråk. Detta innebär att en organisation med enheter i flera länder kan dela primärspråk, men ha olika lokala sekundärspråk. Sekundärspråket inkluderar information som omfattas av rapporter. Språktabeller med stöd för UTF-8 öppnar för de flesta språk. Stöd för tidzoner och automatisk sommartid.

Den inbyggda sökfunktionen har stöd för utsökning av risker via flertalet parametrar. Funktionen "Vyer" samlar en valfri kombination av riskanlyser på både modulnivå och grupperad nivå (tex en kunds), och gör den till en översiktlig och enkelt navigerbar delmängd.

Varje användare kan prenumerera (e-post) på försenade åtgärder samt ändringar i riskanalyserna på modulnivå och grupperad nivå. Rapportgeneratorn kommer ihåg senast använda personliga rapportinställningar och vid delade riskanalyser inom en organisation, kan rapportgeneratorn med ett musklick ställas om till en annan enhets riskanalyser.

Ett integrerat frasbibliotek, knutet till inmatningsfält, förenklar inmatning och ger goda möjligheter till standardiserade uttryckssätt. Den inbyggda hjälpfunktionen har både en funktionshjälp som nås från de flesta sidor, och en användarguide. Hjälpfunktionen kommer dessutom att kompletteras med möjlighet att lägga till lokala kompletterande kommentarer.


Skärmbilder

Personlig startsida Vyer Grupper Gruppens innehåll FMEA FMEA egenskaper Revisionskommentarer FMEA Matris Kontroll Åtgärd RPN Statistik Kravlänkning Sök Rapporter Hjälp

NedladdningarProduktivt FMEA verktyg för riskbaserad kvalitetsstyrning.